ข้อมูลทั่วไป
       ประวัติ อบต.
       แผนที่อบต.
       ตราสัญลักษณ์
       สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
       วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
       คณะผู้บริหาร
       สมาชิกสภา อบต.
       กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
       สำนักปลัด
       ส่วนการคลัง
       ส่วนโยธา
       ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
       ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      การดำเนินงานของอบต.
       รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2558
       แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
       แผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
       แผนพัฒนาบุคลากร
       แจ้งการทุจริตและประพฤติมิชอบ
       ยื่นแบบการชำระภาษี
       รายงานการประชุมสภา
       รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
       แผนอัตรากำลัง
       ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี
       แผนการดำเนินงาน
       การติดตามและการประเมินผล
       รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
       แผนพัฒนาสามปี
       ผลงานปีที่ผ่านมา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
       ส่วนสำนักงานปลัด
       ส่วนการคลัง
       ส่วนโยธา
      กฏและระเบียบต่างๆ
       พระราชบัญญัติ
       กฎระเบียบกระทรวง
       การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
       การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
       วัดโคกกะเทียม
       ธนาคารชุมชน
       สถานที่สำคัญ
       สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
    งานไฟฟ้าสาธารณะ

  แบบสอบถามความพึ่งพอใจด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 1 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 


นายกนายเรืองฤทธิ์  น้อยวงษ์

ค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะเทียม

.....................................
เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
  username
  password
 
  นายบัญชา      จารุมณี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะเทียม

 

 
                  

 

 
                 


ดาวน์โหลดโปรแกรมจากทั่วโลก

                                ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะเทียม จ. ลพบุรี 


 
 
 
 
  


      องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะเทียม   ผลการพัฒนาท้องถิ่นรององค์การบริหารส่วนตำบลในระยะที่ผ่านมา มีการพัฒนาการการให้บริการแบบบูรณาการในทุกพื้นที่รับผิดชอบของ ตำบลโคกกะเทียม จนเกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อการบริหารจัดการ การบริการที่ดีการสร้างเมืองน่าอยู่ การเชิดชูคุณธรรม จริยธรรม นำประโยชน์มาสู่ประชาชน ดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อความสงบเรียบร้อยภายในตำบล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น ในด้านต่างๆสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ ให้กับประชาชนในท้องถิ่นคือการพัฒนาเศรษฐกิจแบบรากหญ้า เสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย การพัฒนาการบริการเรื่องการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีการพัฒนา การนำเทค

 
 
  
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พศ ๒๕๖๐-๒๕๖๒   [ 1/7/2559 11:39:16 ]
สร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกสถานที่   [ 15/3/2559 14:42:21 ]
ข่าวเดือนกุมภาพันธ์ 2559   [ 12/2/2559 13:11:54 ]
ข่าวเดือนกุมภาพันธ์2559   [ 25/1/2559 10:37:44 ]
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีและการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย 2559   [ 14/1/2559 13:10:41 ]
ข่าวประจำเดือน มกราคม 2559   [ 14/1/2559 13:05:47 ]
ข่าวประจำเดือนธันวาคม   [ 17/12/2558 15:42:33 ]
     
 
  
        
 
 
 
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้พิการ
ทาซานลพบุรี
โครงการรักษ์สิงแวดล้อมสร้างพื้นที่สีเขียวในสถานสถานที่ราชการ
โครงการคลองสวยน้ำใน คนไทยมีความสุข
ก้ไขปัญาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันเป็นระยะเวลาหลายชั่วโมง
     
 
 
 
 [ 16/6/2557 11:19:32 ] http://www.dla.go.th
 
 
 
 
 [ 20/7/2552 9:51:10 ] การรณรงค์เพิ่มการบริโภคไข่ไก่รวมทั้งเกร็ดความรู้ไข่ไก่
 [ 20/7/2552 9:50:42 ] เอกสาร ท่านเคยทราบเกี่ยวกับอาเซียนและกฎบัตรอาเซียนหรือไม่(กฎบัติอาเซียนฉบับอังกฤษ)
 [ 20/7/2552 9:49:14 ] สรุปรายงานผลการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
 [ 20/7/2552 9:25:31 ] สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พร้อมตารางเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญ
 [ 20/7/2552 9:20:35 ] สรุปผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย
 [ 20/7/2552 9:15:33 ] สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 [ 20/7/2552 9:14:36 ] บทสรุปของการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 546 เมื่อไรถึงจะประกาศคัดเลือกบรรจุ พนักงานครู 12-ธค.-11 ตอบ 0/อ่าน 896
ห้ามเข้า 545 จำหน่ายปั๊มน้ำมันขนาดเล็กถึงใหญ่,ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ 02-ธค.-11 ตอบ 0/อ่าน 957
ห้ามเข้า 543 ขอแนะนำ website และบริษัท จำหน่ายโคมไฟ มาตรฐาน มอก. ตามข้อกำหนดหน่วยงานราชการ สำหรับโครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณถนนหนทาง และอาคารสำนักงาน ราคาพิเศษ 05-พย.-11 ตอบ 0/อ่าน 756
ห้ามเข้า 400 ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาตำบลเรา 11-มิย.-11 ตอบ 2/อ่าน 1261
ห้ามเข้า 540 เชิญเที่ยวงานเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 20 ระหว่าง 27 พ.ค ถึง 5 มิ.ย 2554 25-พค.-11 ตอบ 0/อ่าน 426
ห้ามเข้า 530 หนึ่ง 13-กย.-10 ตอบ 0/อ่าน 486
 
 
 
 
 
 
 
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะเทียม
อ.เมือง  จ.ลพบุรี
โทรศัพท์  036-487798
e-mail : info@khokkatiam.go.th