ข้อมูลทั่วไป
       ประวัติ อบต.
       แผนที่อบต.
       ตราสัญลักษณ์
       สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
       วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
       คณะผู้บริหาร
       สมาชิกสภา อบต.
       กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
       สำนักปลัด
       ส่วนการคลัง
       ส่วนโยธา
       ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
       ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      การดำเนินงานของอบต.
       แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
       แผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
       แผนพัฒนาบุคลากร
       แจ้งการทุจริตและประพฤติมิชอบ
       ยื่นแบบการชำระภาษี
       รายงานการประชุมสภา
       รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
       แผนอัตรากำลัง
       ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี
       แผนการดำเนินงาน
       การติดตามและการประเมินผล
       รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
       แผนพัฒนาสามปี
       ผลงานปีที่ผ่านมา
       ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
       ส่วนสำนักงานปลัด
       ส่วนการคลัง
       ส่วนโยธา
      กฏและระเบียบต่างๆ
       พระราชบัญญัติ
       กฎระเบียบกระทรวง
       การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
       การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
       วัดโคกกะเทียม
       ธนาคารชุมชน
       สถานที่สำคัญ
       สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
    งานไฟฟ้าสาธารณะ

  แบบสอบถามความพึ่งพอใจด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 1 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 


นายกนายเรืองฤทธิ์  น้อยวงษ์

ค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะเทียม

.....................................
เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
  username
  password
 
  นายบัญชา      จารุมณี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะเทียม

 
                  

 

 
                 


ดาวน์โหลดโปรแกรมจากทั่วโลก

                                ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะเทียม จ. ลพบุรี 

  


      องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะเทียม   ผลการพัฒนาท้องถิ่นรององค์การบริหารส่วนตำบลในระยะที่ผ่านมา มีการพัฒนาการการให้บริการแบบบูรณาการในทุกพื้นที่รับผิดชอบของ ตำบลโคกกะเทียม จนเกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อการบริหารจัดการ การบริการที่ดีการสร้างเมืองน่าอยู่ การเชิดชูคุณธรรม จริยธรรม นำประโยชน์มาสู่ประชาชน ดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อความสงบเรียบร้อยภายในตำบล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น ในด้านต่างๆสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ ให้กับประชาชนในท้องถิ่นคือการพัฒนาเศรษฐกิจแบบรากหญ้า เสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย การพัฒนาการบริการเรื่องการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีการพัฒนา การนำเทค

 
 
  
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีและการชำระภาษี   [ 3/7/2557 9:47:14 ]
สอบราคาตาม__โครงกาวางท่อระบายน้ำ__หมู่ที่__2-3   [ 15/7/2556 16:41:08 ]
สอบราคาตาม__โครงการวางท่อระบายน้ำ__หมู่ที่__5   [ 15/7/2556 16:40:27 ]
ประกาศ การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2556   [ 18/12/2555 11:05:06 ]
การรักษาสิ่งแวดล้อม   [ 13/6/2553 12:56:14 ]
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ   [ 13/6/2553 12:55:34 ]
การพัฒนาและสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส   [ 13/6/2553 12:55:05 ]
     
 
  
        
 
 
 
วันท้องถิ่นไทนยประจำปี2558
อนุรักษณ์ประเพณีกำฟ้า ของชาวไทย - พวน
วันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษ วันที่ ๕ ธันวามหาราชา
ร่วมปรึกษาหารือเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในตำบลโคกกะเทียมเพื่อเสนอชื่อให้ทางอำเภอเมืองลพบุรี
     
 
 
 
 [ 16/6/2557 11:19:32 ] http://www.dla.go.th
 
 
 
 
 [ 20/7/2552 9:51:10 ] การรณรงค์เพิ่มการบริโภคไข่ไก่รวมทั้งเกร็ดความรู้ไข่ไก่
 [ 20/7/2552 9:50:42 ] เอกสาร ท่านเคยทราบเกี่ยวกับอาเซียนและกฎบัตรอาเซียนหรือไม่(กฎบัติอาเซียนฉบับอังกฤษ)
 [ 20/7/2552 9:49:14 ] สรุปรายงานผลการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
 [ 20/7/2552 9:25:31 ] สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พร้อมตารางเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญ
 [ 20/7/2552 9:20:35 ] สรุปผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย
 [ 20/7/2552 9:15:33 ] สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 [ 20/7/2552 9:14:36 ] บทสรุปของการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 546 เมื่อไรถึงจะประกาศคัดเลือกบรรจุ พนักงานครู 12-ธค.-11 ตอบ 0/อ่าน 564
ห้ามเข้า 545 จำหน่ายปั๊มน้ำมันขนาดเล็กถึงใหญ่,ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ 02-ธค.-11 ตอบ 0/อ่าน 810
ห้ามเข้า 543 ขอแนะนำ website และบริษัท จำหน่ายโคมไฟ มาตรฐาน มอก. ตามข้อกำหนดหน่วยงานราชการ สำหรับโครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณถนนหนทาง และอาคารสำนักงาน ราคาพิเศษ 05-พย.-11 ตอบ 0/อ่าน 601
ห้ามเข้า 400 ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาตำบลเรา 11-มิย.-11 ตอบ 2/อ่าน 1138
ห้ามเข้า 540 เชิญเที่ยวงานเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 20 ระหว่าง 27 พ.ค ถึง 5 มิ.ย 2554 25-พค.-11 ตอบ 0/อ่าน 319
ห้ามเข้า 530 หนึ่ง 13-กย.-10 ตอบ 0/อ่าน 386
 
 
 
 
 
 
 
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะเทียม
อ.เมือง  จ.ลพบุรี
โทรศัพท์  036-487798
e-mail : info@khokkatiam.go.th